Muhteşem Tarih

yunan uygarlıgı

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

 

YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

 - MÖ 1200'lerde Yunanistan'a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
 - Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir.
 - Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
 - MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi).
 - Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
 - Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
 - Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
 - Tiranlıklar ilk defa İyonya'da görülmüştür.
 - Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
 - Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
 - İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
 - Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
 - Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
 - Isparta'yı yaşlılar meclisi, Atina'yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
 - MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı.
 - Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
 - İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.
 

YUNANİSTAN DA FELSEFE
 - Sokrat, Eflatun ve Aristo, en ünlü filozoflarıdır.
 - Sokrat àinsanları doğru yola getirmek için mücadele etmiş, çok düşman kazanmıştır. Yargılanmıştır.
 Eflatun; ideal devlet fikrini savunmuştur. Akedemia adlı ilk üniversitenin kurucusudur.
 Aristoàilimleri ilk defa tasnif etmiştir. Devlet yönetimiyle ilgili Politika adlı eserini yazmıştır.
 
TARİHÇİLİK
 - Herodot: Tarihçilerin babası kabul edilir. Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini yazmıştır. (MÖ 450 yıllarında yaşamıştır).
 - Tukudides: Peloponnes(Atina ile Isparta arasındaki) savaşlarını anlatmıştır.
 - Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı adlı eserlerin sahibidir.
 
 TIP
 - Hipokrat: Her hastalığın bir sebebi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde doktorlar Hipokrat yemini ile göreve başlarlar.
 
 YAZI, DİL ve EDEBİYAT

 - Fenike alfabesini kullanmışlardır (MÖ 8. Yy).
 - Homeros: İlk destan yazarıdır (MÖ 8. Yy) Eserleri: İlyada: Truva savaşlarını anlatır; Odessa: Truva savaşlarına katılan İthake Kralının esaretten kaçışını konu edinir).
 - Trajedi ve Komedi alanında ünlü isimler yetişti.
 
 YUNAN KOLONİLERİ

 - Yunanlılar MÖ 750-550 yıllarında uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır.
 - Kolonileri yerleşmek amacıyla kurmuşlardır.
 - Kadıköy ve İstanbul Yunan kolonisidir.
 
 DİN
 - Çok tanrılı dinleri vardır. Dini inanışlarının kaynağı Anadolu, Mezopotamya ve Girit'tir.
 - Tanrılarını ölümsüz, insanlar gibi düşünmüşlerdir.
 - Tanrılar evlenirler, savaşırlar, yerler ve içerlerdi. Yunan mitolojisi bu konuları işler.
 - Tanrılar, Olimpus'da, tanrı Zeus'un çevresinde toplanmışlardır.
 - Yunanlıların dini inanışları fikri gelişmeyi engellemez. Hayatta fedakârlık gerektirmez.
 - Yunanlılar, Tanrıların gazabından korunmak için müzik, eğlence, spor ve şiir yarışları düzenlerler. (Günümüzdeki olimpiyatlar bu şekilde doğmuştur)
 - Rahipler: Dini hizmetleri yerine getirmekle görevli memurlar sayılırlardı.
 
 SOSYAL ve İKTİSADİ HAYAT
 - Halk: Soylular (aristokratlar: büyük toprak sahipleri), tüccar ve sanayiciler, küçük toprak sahipleri (köylüler) ve köleler olmak üzere 4 sosyal sınıfa ayrılırdı.
 - Köylüler: Gelirlerinin bir kısmını aristokratlara verirlerdi. Geçinemeyince borçlanırlar, borçlarını ödeyemeyince de topraklarını ve özgürlüklerini kaybederlerdi.
 - Tüccar ve sanayiciler: Koloniler sayesinde zenginleştiler (orta sınıf)
 - Köleler: Hiçbir hakkı yoktu.
 ORDU
 - Kölelerin ayaklanmasından çekinen şehir devletleri, güçlü birer ordu bulundurmuşlardır.
 - IspartaàEn güçlü kara ordusuna sahipti. Krallığı devam ettiren tek şehirdir.
 - Atina; Güçlü deniz ordusuna sahipti. Arhonlar yönetiminde demokrasiye geçmiştir.
 
 HUKUK
 - Yunan kanunları ağır cezalar ihtiva etmekteydi.
 - Sınıf mücadelesi sırasında aristokratların haklarını korumak için yapmışlardır.
 - Drakon: Soyluların haklarını korumak için şiddete dayalı kanunlar yapmıştır.
 - Solon: Yaptığı kanunlarla köylülerin borçlarını sildi. Halkı gelirine göre 4 sosyal sınıfa ayırdı. Köleliği kaldırdı.
 - Psistratos: Yaptığı kanunlarla orta sınıfı güçlendirdi. Tarım, ticaret ve sanayi gelişti.
 - Klistenes: Yaptığı kanunlarla Atina'ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı. (seçim sistemi, meclis)
 - Demokrasiye karşı olanları tehlikeli insanlar ilan etti.
 
 EKONOMİ
 - Tarıma elverişli toprakların azlığından halk geçimini zeytin, balıkçılık, hayvancılık ve ticaret ile sağlıyordu.

 
İlkçağ     : Yazı ile başlar(MÖ.4000, 3500).
 Ortaçağ  : Kavimler göçü ile başlar.
 Yeniçağ  : İstanbul'un Fethi(1453).
 Yakınçağ : Fransız İhtilali(1789).
 
 NOT: İnsanlık tarihi için önemli olaylar çağların başlangıcı kabul edilmişlerdir.

UYGARLIKLAR

 

Eski Çağlarda Anadolu ve Çevresi

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları Kültür ve Uygarlığı

Akdeniz Uygarlıkları

Çin Uygarlığı

Ege ve Roma Uygarlıkları

Mezopotamya Uygarlıkları


İLK ÇAĞ TARİHİ                            ORTA ÇAĞ TARİHİ
YENİ ÇAĞ TARİHİ                          YAKIN ÇAĞ TARİHİ

etiketler:ilk çag tarihi ilk çagda anadolu ve çevresi ilk çağ devletleri

.


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol