Muhteşem Tarih

Tarihte İlkler

Tarihte İlkler

 

Tarihte İlkler / Devirler ve İlk Devletler

 


Tarih öncesi ilk devir Kabataş Devri’dir.
Tarihi ilk defa yazıya geçiren Heredot’tur.
Tarihi ilk defa ders alınması amacıyla neden-sonuç ilişkisi içinde yazıya geçiren Tukidides’tir.
İlk araçlar, ilk resim ve heykel Yontma Taş Devri’nde yapılmıştır.
Ateş ilk defa Yontma Taş Devri’nde bulunmuştur.
İnsanlar ilk defa balıkçılığa Yontma Taş Devri’nde başladılar.
İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk kez Cilalı Taş Devri’nde öğrendiler.
İnsanlar ilk defa yerleşik hayata Cilalı Taş Devri’nde geçtiler.
İnsanlar ilk defa tarımsal üretime Cilalı Taş Devri’nde geçtiler.
İlk defa ataerkil aile Maden Taş Devri’nde ortaya çıktı.
Saban ve tekerlek ilk defa Maden Devri’nde bulundu.
İlk krallık, Maden Devri’nde kurulmuştur.
Kullanılan ilk maden bakırdır.
Yazı, ilk kez Demir Devri’nin sonlarında bulunmuştur.
Anadolu’da en eski ilk yerleşim merkezi Konya Çatalhöyük’tür.
Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
Anadolu da ilk kurulan uygarlık Hititlerdir.
Anadolu'da ilk siyasi birliği Hititler kurmuşlardır.
Tarihte ilk meclisi Hititler kurdu. (Pankuş Meclisi)
İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır. (Yıllıklar-Anallar)
Mezopotamya da ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
İlk Güneş saatini Sümerler kullandı.
İlk Çivi yazısını Sümerler kullandı.
İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir. (Urugakina Kanunları).
İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.
Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.
Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlulardır.
İlk defa Avrupa İle Asya arasındaki kültürel etkileşme İskender'in Asya seferinden sonra olmuştur.
İlk anayasayı Babilliler yapmıştır.
İlk parayı Lidyalılar kullandı.
İlk defa Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden oldu. (Kral yolu)
Yılı mevsim ve güne ayırarak ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi Mısırlılar buldu.
İlk antlaşma Mısırlılar ile Hititler arasında yapılan Kadeş (M.Ö. 1280) Antlaşması’dır.
İlk Hiyeroglif yazsını Mısırlılar bulmuştur.
Tarımda sulama ve su kanalları ilk defa Maden devrinde Mısır'da görülmüştür.
İlk defa tıp ve mumyacılığı geliştirenler Mısırlılardır.
İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır.
Onluk sayma düzenini ilk defa Mısırlılar bulmuştur.
Tarihte İlk defa ticaret kolonilerini İyonlar oluşturdular.
İlk posta teşkilatını Persler kurmuştur.
İlk alfabeyi bulan Fenikelilerdir.
Tarihteki ilk denizciler Fenikelilerdir. 


Osmanlı Tarihi'nde İlkler

 

İlk Osmanlı padişahı Osman Bey’dir.
Osmanlıların ilk başkenti Söğüt’tür.
Bizans’la yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır. (1302) .
Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan Bey zamanında olmuştur.
Osmanlılarda ilk olarak “Sultan” unvanını kullanan I. Murat’tır.
Mangır denilen ilk Osmanlı parasını (bakır) Osman Bey bastırmıştır.
Sikke adı verilen ilk Osmanlı parasını (gümüş) Orhan Gazi tarafından bastırılmıştır.(1327)
İlk Divan Teşkilâtı Orhan Bey tarafından kuruldu.
İlk Osmanlı Vezirlik sistemi Orhan Bey zamanında kuruldu.
İlk Osmanlı Veziri Alaaddin Paşa’dır.
İlk Osmanlı kadısı Karacahisar’a tayin edilen Karamanlı Dursun Fakih’tir.
İlk vakfı Orhan Bey kurdu.
İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kuruldu.
İlk medrese İznik’te Orhan Bey tarafından kuruldu.
Osmanlılarda ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir. .
Osmanlılar’ın Rumeli’deki ilk üssü Çimpe Kalesi’dir. (1353)
Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğularıdır. (1354)
Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı Savaşı’nda karşılaştılar. (1364)
Karamanoğulları ile ilk savaşı I. Murat yaptı.
Topçu Ocağı ilk defa I. Murat zamanında kuruldu.
Top ilk defa sesi ile düşmanı korkutmak amacıyla I. Kosova Savaşı’nda kullanıldı. (1389)
Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı Padişahı I. Murat’tır.(1389)
Osmallılar’a Orta Avrupa’nın kapıları ilk defa Niğbolu Zaferi ile açıldı.(1396)
İlk Acemi Ocağı I. Murat zamanında Çandarlı Halil Paşa tarafından kuruldu. (Devşirme Sistemi)
İlk malî düzenlemeler I.Murat döneminde yapılmıştır. (Çandarlı Halil ve Kara Rüstem Paşa)
İlk defa para ile toprak I. Murat döneminde Hamitoğullarından alınmıştır.
İlk defa çeyiz olarak toprak I. Murat döneminde alınmıştır. (Kütahya, Simav, Emet)
Osmanlı tarihinde İstanbul ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı.1391
İstanbul’un kuşatılmasında yapılan ilk hisar Anadolu (Güzelce) Hisarı’dır.
Anadolu Türk birliği ilk defa Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Yıldırım Bayezid tarafından sağlanmıştır.
Anadolu’da Türk birliği Osmanlı Tarihi’nde ilk defa Ankara Savaşı’ndan sonra bozuldu. (1402)
Osmanlılarda ilk taht kavgaları Fetret Devri’nde (1402-1413) olmuştur.
İlk deniz savaşı Çelebi Mehmet zamanında Venediklilerle yapılmıştır.(1416)
Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nden sonra birliği sağlayan ve ikinci kurucusu Çelebi Mehmet’tir.
Osmanlılarda ilk ciddi isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
İlk Cülus Bahşişi askerlere Çelebi Mehmet zamanında dağıtılmıştır.
Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah II. Murat’tır.
Balkanlarda yapılan ilk anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması’dır.
Osmanlı, Balkanlarda Edirne-Segedin Anlaşması ile ilk kez sınır belirlemiştir. Tuna Nehri.
İlk kez Osmanlı tahtına iki kez çıkan padişah II. Murat, son kez çıkan II. Mustafa’dır.
Kosova Savaşı’ndan sonra Avrupalılar ilk kez Osmanlıları Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.
Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.
Balkanlar II. Kosova Savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.
İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venediklerle yapmıştır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.
Şehid edilen ilk Osmanlı padişahı Genç Osman'dır.
İlk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Osmanlı Devleti, uçağı ilk kez Birinci Dünya Savaşı’nda kullanmıştır.
İlk kez Rumeli’ye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Fransız İhtilali sonrası çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlıda ilk posta teşkilatı Lale Devrinde kuruldu.
Osmanlıda ilk itfaiye teşkilatı Lale Devrinde kuruldu
Matbaa ülkemize ilk kez Lale Devrinde gelmiştir.
İlk kumaş fabrikası Lale Devrinde İstanbul'da açıldı.
Osman Bey’in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.
İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası’dır.
Bizans’la yapılan İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru III. Andronikos arasında imzalanmıştır.
İstanbul’a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed’dir.
Fethin sembolü olan Ayasofya da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve onun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.
Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey’dir.
İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti ona tahsis edildiği için bu adı almıştır.
İstanbul da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman dır.
Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1727 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaası’dır.
İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır.
İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.
İlk gazete yine İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi dir.
Osmanlı tarihinde ilk borçlanma Sultan Mecid döneminde ve 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.
Türkiye’de ilk telgraf da yine Sultan Abdülmecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir.
Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’dir 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.
Türkiye’nin yurt dışında katıldığı ilk sergi 1851 yılında Londra’da düzenlenen Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi’dir.
Türkiye de ilk sergi ise 27 Şubat 1863 tarihinde Sultanahmet Meydanı’nda Sultan Abdülaziz’in de katıldığı bir törenle açılan "Sergi-i Osmani"dir.
İstanbul a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.
Türkiye’de Meşrutiyet’in ilk ilanı, 23 Aralık 1876 (Sultan II. Abdülhamid).
İlk olarak Sultan II. Abdülhamid döneminde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i Şâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ve Madenler Mektebi.
Haydarpaşa - İzmit - Ankara demiryolu ilk olarak 1888 yılında II. Abdülhamid in Almanya’dan aldığı malî destekle gerçekleştirildi. Ankara - Bağdat demiryolu hattının yapımına girişildi.
İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan II. Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa’dan kalkan bir tren Bağdat a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamid in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu. 

İslâm Tarihi'nde İlkler

 

Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa Hz. Muhammed (s.a.v.) başlatmıştır.
Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’dir.
İslâm tarihinde ilk hicret Habeşistan’a yapılmıştır. (621)
Tarihte ilk İslâm site devleti Medine'de kurulmuştur.
Hz. Muhammed’in kazandığı ilk savaş Bedir Savaşı’dır.(624)
Müslümanların ilk kez yenildiği savaş Uhud Savaşı’dır. (625)
İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi'dir.
Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını Hudeybiye Barışı ile kazanmıştır.(Hukuken tanınma 268)
Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması Hayber’in fethiyle gerçekleşmiştir. (629)
Müslümanların Arap olmayanlara yaptığı ilk savaş Mute Savaşı’dır. (Araplar X Bizans 629)
İslâm tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa dört halife devrinde olmuştur.
İlk halife Hz. Ebu Bekir’dir. (Seçimle başa geçmiştir.)
Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildi.
Müslümanların Arap Yarımadası’nın dışında ilk fetih hareketleri Suriye ve Filistin üzerine Hz. Ebu Bekir zamanında yapıldı.
İslâm Devleti’ndeki ilk karışıklıkların önüne geçilmesi Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur.
Arap Yarımadası’nın siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem Hz. Ebu Bekir dönemidir.
İlk denizcilik çalışmaları ve ilk hazine Hz. Ömer zamanında başladı.
Malî işlere bakan ilk divan teşkilâtı Hz. Ömer zamanında kuruldu.
Fethedilen yerler ilk defa Hz. Ömer zamanında yönetim birimlerine ayrıldı.
Ordugâh şehirleri ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu.
Düzenli ve sürekli ordular ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu.
İslâm tarihinde İkta Sistemi’nin ilk örneğini Hz. Ömer uygulamıştır.
Hicret olayı (622) ilk kez Hz. Ömer devrinde takvim başlangıcı kabul edildi.
İlk defa adlî teşkilât Hz. Ömer tarafından kuruldu.
İlk defa adalet işlerine bakan kadılar Hz. Ömer zamanında görevlendirildi.
Kuzey Afrika fetihlerine ilk defa Hz. Ömer döneminde başlandı.
İran ve Horasan’ın alınmasıyla Hz Ömer döneminde ilk defa Türklerle sınır olundu.
İlk donanma Hz. Osman zamanında kuruldu.
Arapların Kıbrıs Adası’nı fethi ilk kez Hz. Osman zamanında gerçekleşti.
Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltıldı.
Araplarla Türkler ilk defa Hz. Osman zamanında sınır boylarında karşılaştılar.
İslâm tarihinde karışıklıklar ilk defa Hz. Osman zamanında ortaya çıktı.
Siyasî sebeplerle öldürülün ilk halife Hz. Osman’dır.
Cemel Vakası ( Deve Olayı 656 ) Müslümanlar arasındaki ilk çatışmadır.
İslâm dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali zamanında başladı.
İslâm dünyasında kesin ayrılık Kerbela Olayı ile başlamış ve ilk defa mezhepler ortaya çıkmıştır.
İlk Emevi halifesi Muaviye’dir.
Halifelik ilk defa Muaviye’den oğluna geçmesi ile saltanata dönüşmüştür.
Müslümanlar İstanbul’u ilk defa Emeviler döneminde ve Muaviye zamanında kuşatmışlardır.
İlk İslâm parası Emevi halifesi Abdülmelik zamanında basılmıştır.
İlk defa Helenistik (Eski Yunan) medeniyeti Endülüs Emevileri tarafından tanıtılmıştır.
Müslümanlar ilk defa Velit zamanında (Emeviler) Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’yı fethi (711) ile Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.
Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi ilk defa Puvatya Savaşı ( 732 ) ile durdurulmuştur.
İslâm mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ilk defa Emeviler zamanında gelmiş ve kendine has eserler vermiştir.
İlk posta teşkilâtı Muaviye zamanında kurulmuştur.
İlk muhafız birliği Muaviye zamanında kurulmuştur.
Tarihte ilk defa Orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri (Arap X Çin) Talas Savaşı’nda (751) karşı karşıya gelmişlerdir.
İslâm tarihinde yabancı dildeki eserler ilk defa Abbasiler zamanında Arapça’ya çevrildi. (İlk tercüme).
İslâm tarihinde devlet işlerinin görüldüğü Divan Teşkilâtı’nı ilk defa Abbasiler kurdu. (Vezirlik Makamı).
İslâm tarihinde Türkler ilk defa devlet yönetiminde Abbasiler zamanında etkili olmaya başladılar.
Türkler İslâmiyeti ilk kez büyük gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmeye başladılar.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Aktif 19, 07.12.2017, 18:31 (UTC):
Bursa Gemlik'ten Kenan varmış.Pasif Kenan beni bul

Yorumu gönderen: beyza meral, 21.03.2016, 20:04 (UTC):
çok uzun biraz kısaltıp özetini çıkarsan ve anlaşılır bir şekilde olsun çok mu şey istiyorum arkadaşlar destek çıkın bu nedir yaaaaaaaaaaaa çok uzunn

Yorumu gönderen: ymsdl, 15.12.2015, 19:21 (UTC):
hititlerin yaptıkları ilkleri yazın

Yorumu gönderen: mehmet, 24.05.2013, 08:37 (UTC):
çok işimew yartadı tesekkur ederim

Yorumu gönderen: maraz, 28.10.2011, 15:12 (UTC):
gazi ünvanından sultan üvanına neden geçilmiştir bilen var mı

Yorumu gönderen: zırto, 26.05.2010, 00:43 (UTC):

Yorumu gönderen: askercix, 21.08.2009, 23:12 (UTC):
tarihte ilk karsı ülkeden kız alma hanqi tarihte olmustur yazarsan sewinirim hocamız azdı XDBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın: